Baidenmann Consultancy

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Baidenmann Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op www.baidenmann.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld volgens het AVG / GDPR privacyverklaringmodel van veiliginternetten.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baidenmann Consultancy verwerkt een aantal persoonsgegevens voor de volgende doelen: om onze dienst aan jou te kunnen leveren, namelijk een website die goed werkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baidenmann Consultancy verwerkt je IP-adres. Elke keer dat je een webpagina bezoekt, wordt deze webpagina opgehaald van een webserver waarbij het IP-adres naar de server wordt gestuurd. Baidenmann Consultancy heeft echter geen webserver logging geactiveerd, de IP adressen worden dus niet gelogd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeroen@baidenmann.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baidenmann Consultancy neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen geen gegevens van je aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (wij maken gebruik van webhostingdiensten van Microsoft Azure voor deze website), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Baidenmann Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt één cookie (en alleen als je daarvoor de Akkoord knop hebt gebruikt) om te bepalen of je de balk met de melding onderaan het scherm over de privacyverklaring en cookies al eens hebt gezien. Anders zou je elke keer deze balk te zien krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baidenmann Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen@baidenmann.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeroen@baidenmann.nl

Contactgegevens

Baidenmann Consultancy
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
The Netherlands
+31840038837
www.baidenmann.nl
jeroen@baidenmann.nl